C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.cat
Cerca:
 
 
Orientacions pedagògiques

PROJECTE EDUCATIU

El nostre institut pretén formar els alumnes tant en el nivell pedagògic com en el personal i social. Considerem molt important fomentar en els alumnes una actitud respectuosa vers la diversitat social, religiosa i ideològica des de l’arrelament a la seva realitat més propera. El desenvolupament de comportaments cívics i no violents és un altre dels objectius prioritaris de la nostra comunitat educativa.

Creiem que la col·laboració entre el centre i la família permetrà aconseguir amb més facilitat aquests objectius.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El centre disposa de Projecte lingüístic de centre (PLC) que s’ajusta a la normativa publicada aquests últims anys al DOGC. El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social anirà actualitzant aquest projecte.

Entre les prioritats marcades a la Resolució d’inici de curs 2012-13, s’explicita que la llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i comunicació en les actuacions docents i administratives d’un centre docent. Hem doncs de procurar apropar-nos a aquesta Resolució.

ATENCIÓ QUALITATIVA 

Els alumnes de 1r i 2n amb dificultats d’aprenentatge formen  un grup particular (D), amb currículum adaptat a totes les matèries.

A 3r es crearà un subgrup anomenat grup d’atenció qualitativa o d’atenció individualitzada, a les classes de les matèries instrumentals: Llengua catalana, Llengua castellana i Matemàtiques.

A 4t d’ESO els/les alumnes es distribueixen en dos grups de nivell. El  A és heterogeni i el  B té el currículum adaptat a totes les matèries.

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

A més de la psicopedagoga del Centre, l’institut gaudeix de l’orientació professional d’un psicòleg de l’EAP  que, entre altres funcions, té la d’atendre individualment els alumnes que, bé personalment, bé per mitjà dels pares o professors, sol·liciten el seu consell. Els dijous al matí roman a l’institut.

AVALUACIÓ D’ESO

L’Ordre EDU/295/2008 de 13 de juny determina el procés d’avaluació a l’ESO.

 • Avaluació diagnòstica el primer trimestre de 3r. Curs d’ESO

 • L’alumnat, pares, mares i tutors legals, a l’inici de curs, hauran de ser informats del currículum formatiu i dels criteris d’avaluació de cada matèria així com dels períodes de reclamació de les qualificacions trimestrals, finals del curs i finals d’ESO.

 • Avaluació inicial a 1r. i 4t. D’ESO.

 • Avaluació contínua de caràcter formatiu, regulador i orientador (Art.2).

 • Preavaluació i avaluació cada trimestre.

 • Recuperació de matèries pendents dels cursos anteriors (Art. 7).

 • Avaluació final ordinària dels resultats obtinguts en l’avaluació contínua (Art. 8).

 • Avaluació final de curs (Art. 10).

 • Activitats de recuperació de les matèries pendents durant l'estiu.

 • Activitats extraordinàries d’avaluació el 4 i 5 de setembre de 2012 (Resolució de 15 de juny de 2011 i Ordre ENS/56/2012 de 8 de març) que ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic

 • Avaluació censal de les competències bàsiques a 4t d'ESO a càrrec del Consell Superior d'Avaluació. (Resolució de 15 de juny de 2011)

AVALUACIÓ DE BATXILLERAT


L’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre modificada per l'Ordre ENS/62/2012 de 15 de març determina el procediment d’avaluació i de promoció de l’alumnat de batxillerat.
 • L’alumnat, pares, mares i tutors legals a l’inici de curs, hauran de ser informats del currículum formatiu i dels criteris d’avaluació de cada matèria així com dels períodes de reclamació.

 • Avaluació inicial a 1r curs.

 • Preavaluació a mig trimestre de 1r curs.

 • Avaluació continuada trimestral.

 • Avaluació final de curs el mes de juny.

 • Activitats de recuperació de les matèries pendents durant l'estiu.

 • Activitats extraordinàries d'avaluació de primer curs el dia 4 i 5 de setembre. (Resolució de 15 de juny de 2011) que ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic.

 • Avaluació a 2n curs de Batxillerat de les matèries pendents de 1r curs.

 • Avaluació dels alumnes de 2n de Batxillerat abans del 1 de juny.

 • Avaluació extraordinària de segon de batxillerat els darrers dies lectius de curs que ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic.

AVALUACIÓ CCFF

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius serà continuada, atendrà l’organització modular i es farà per unitats formatives per tal de permetre una millor capitalització de la formació.

Durant el transcurs del mòdul s'avaluarà cada unitat formativa en una avaluació ordinària i s'establiran les estratègies que facilitaran la recuperació de l'avaluació continuada de cada UF durant del curs. En el calendari del curs es fixa una setmana per a una segona avaluació ordinària. El professorat informarà l'alumnat dels mecanismes (activitats) d'avaluació establertes a la programació de cada mòdul i de les dates de les mateixes.

Pel mòdul de formació en centres de treball s'establiran dues avaluacions ordinàries en el calendari del curs. En aquest cas el tutor de FCT programarà les estades a les empreses per permetre que tot el alumnat que hi tingui dret les pugui realitzar dins del curs acadèmic.

Les dates d’avaluacions d’ESO, Batxillerat i CCFF s’han fixat al calendari general del curs.

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]