C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.cat
Cerca:
 
 
Convalidacions

Termini

Es recomana tramitar les convalidacions a l’inici del curs acadèmic. Fins que no tingueu la resolució amb les convalidacions atorgades heu de continuar assistint a classe amb total normalitat.


Documentació per sol·licitar la convalidació

En primer lloc, l'alumnat s'ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l'orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.

La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l'ha de lliurar l'interessat a secretaria personalment.


Resolució de la convalidació

Correspon a la directora de l’Institut resoldre les convalidacions de carácter general i, generalment es triga una setmana. Les de caràcter singular, l’Institut les trametrà a la Direcció General qui resoldrà en un termini mitjà d’un a 3 mesos.


Tipus de convalidacions:

        - Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

          Consulteu les instruccions d'aquestes convalidacions


La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.


El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

- Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable

- Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació

- Denominació i durada del curs

- Localitat i data d’expedició del certificar

- Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

        - Convalidacions per Cicles:

         - Carrosseria
           
Consulteu la taula adjunta

         - Electromecànica de vehicles

           Consulteu la taula adjunta

         - Mecanització

           Consulteu la taula adjunta

        - Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics

          (Convalidacions per determinar)

         - Programació de la producció en fabricació mecànica

           Consulteu la taula adjunta

         - Disseny en fabricació mecànica

           Consulteu la taula adjunta

         - Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

           Consulteu la taula adjunta

         - Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

           Consulteu la taula adjunta

         - Automoció

           Consulteu la taula adjunta


 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]