C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (DUAL)
Competències professionals:
Organitzar i supervisar l'activitat del laboratori; desenvolupar i aplicar tècniques d'assaig i anàlisis físiques, químiques o microbiològiques sobre primeres matèries, productes químics o alimentaris, orientats a la investigació, a l'anàlisi o al control de qualitat, i actuant d'acord a normes de bones pràctiques en el laboratori de seguretat i del medi ambient.

Sortides Professionals:
Analistes de laboratoris de titularitat pública o privada, analistes de laboratori químic, analistes de laboratori microbiològic, analistes de laboratori de materials, analistes de laboratori d’indústries agroalimentàries, analistes de laboratori d’indústries transformadores, analistes de centres de formació, investigació i desenvolupament, analistes microbiològics d’indústries alimentàries, empreses mediambientals i indústries biotecnològiques, analistes microbiològics d’aigües potables i residuals, analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica, analistes de matèries primeres i productes acabats, personal tècnic de laboratori de química industrial, personal tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses, personal tècnics d’assajos de productes de fabricació mecànica o personal tècnics d’assajos de materials de construcció..

La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat d'FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l'alumne els cursa a l'empresa com a treballador contractat.

S'imparteix en horari de tardes
                                                                DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS
1r CURS 2n CURS
Mostreig i preparació de la mostra Assajos físics (UF2)
Anàlisis químiques Assajos fisicoquímics
Anàlisi instrumental Formació i orientació laboral (UF1)
Assajos físics (UF1) Empresa i iniciativa emprenedora
Assajos microbiològics Anglès tècnic
Assajos biotecnològics Formació en centres de treball
Qualitat i seguretat en el laboratori Projecte laboratori d'anàlisi i control qualitat
Formació i orientació laboral (UF2) Mòdul Dual de laboratori d'anàlisi i control qualitat

 
Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]