C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Què són?
Actualment, en el marc del desplegament de la LOE, el Departament d'Educació inicia la generalització progressiva de la implantació de les noves titulacions de formació professional. És per aquest motiu que en l'Institut Pompeu Fabra estem acabant amb el desplegament de les noves titulacions.

El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls professionals, que poden ser de diferents tipus:

Mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.

Mòduls professionals de suport, que contenen formació de base o transversal a diferents cicles formatius.

Mòduls professionals comuns a tots els cicles: mòdul de formació i orientació laboral.

Mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora i mòdul de formació en centres de treball.

Mòdul de síntesi en tots els cicles formatius de grau mitjà.

Mòdul de projecte en tots els cicles formatius de grau superior.

Per tal de facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració dels sistemes de formació professional i la incorporació de la població adulta a la formació, els mòduls professionals s’organitzen en unitats més petites de formació i avaluació, anomenades unitats formatives.

La unitat formativa és una agrupació de nuclis d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts d’un mòdul professional, relacionades generalment amb unes activitats de treball i continguts amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

El currículum i l’atribució docent dels mòduls professionals i unitats formatives dels cicles formatius a què es refereix aquest apartat estan publicats a "Formació professional" del web XTEC.

Al nostre Institut impartim cicles formatius de:

                                                        - Grau Mitjà

                                                        - Grau Superior
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]