C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Qualitat (ISO 9001)
Política de qualitat

L'institut Pompeu Fabra aposta per una política de qualitat que té com a objectius:
  1. Satisfer les expectatives i les necessitats dels alumnes oferint-los una educació de qualitat, d'acord amb la missió, visió i valors del centre.
  2. Satisfer les expectatives i necessitats dels usuaris interns i externs, prestant-los un servei educatiu basat en el Projecte educatiu de centre.
  3. Crear i mantenir la qualitat en l'ensenyament, tenint en compte la dimensió personal de l'alumnat, la dimensió familiar, la dimensió professional i la dimensió social.
L'institut Pompeu Fabra, doncs, desenvolupa un sistema de gestió de la qualitat desenvolupant un Pla Estratègic basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, avaluar i actuar) per tal de respondre amb eficàcia a les necessitats anteriorment esmentades.
En aquest sentit, el compromís de la qualitat afecta tota l'organització del centre i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre i el compliment de qualsevol requisit legal.
L'institut Pompeu Fabra revisa periòdicament la seva política de qualitat i en fa un seguiment constant a fi de garantir els resultats establerts.
L'institut Pompeu Fabra difon la seva política de qualitat a través de diversos àmbits (Web, Projecte educatiu) perquè sigui coneguda i entesa pel claustre de professors i la resta de la comunitat educativa.

Projecte de Qualitat i Millora Continua (PQiMC)
MISSIÓ
Som un Institut d'Educació Secundària públic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereix ensenyament secundari obligatori (ESO) i ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

Oferim una formació integral de qualitat tenint en compte aspectes com la diversitat i la coeducació, que permet l'alumnat adquirir les competències que afavoreixen la seva promoció acadèmica i la seva posterior inserció laboral i promoció social.

Volem aportar a la societat ciutadans formats, autònoms, conscients, responsables, competents i compromesos.

VISIÓ
Volem esdevenir un Institut caracteritzat per:
  • Un clima de centre harmònic, fonamentat en la cordialitat al mateix temps que en el respecte i l’ordre, que promogui la resolució dialogada dels conflictes i l’educació integral de l'alumnat, en un context laboral de respecte, cordialitat i implicació del professorat.
  • Una formació acadèmica de qualitat, que respongui àmpliament a les necessitats de la societat i de l’entorn, que permeti promocionar l'alumnat i desenvolupar l’oferta d’ensenyaments postobligatoris i que afavoreixi la inserció laboral de l’alumnat de FP.
  • Una bona valoració de l'alumnat, el professorat, les famílies, les empreses i les institucions per l'acurada atenció als usuaris del servei i per la qualitat dels ensenyaments.
VALORS
El foment de la cultura de l'esforç individual i col•lectiu i el gust per la feina ben feta.
La gestió basada en el lideratge distribuït, en el treball en equip i en el compromís de cadascun dels professionals del centre, en un ambient de treball que afavoreixi la participació activa i creativa.
El tractament de la diversitat que permeti la inclusivitat i promogui la igualtat d'oportunitats.
El respecte a la diversitat cultural en tots els seus àmbits.
El compromís amb la comunicació fluïda entre els grups d'interès.
L’educació en la pau, la tolerància i el respecte.
El respecte per l'entorn i el medi ambient.
La capacitat d'adaptació als canvis.


L’Institut Pompeu Fabra assoleix la certificació en ISO 9001:2015!

Els dies 24 i 25 de gener de 2018 l’empresa Applus va auditar el nostre Institut i es va posar de manifest el compliment dels requisits de la norma ISO 9001 (versió 2015). El dia 23 de febrer es va atorgar al centre el corresponent certificat.

Aquesta nova edició de la norma és més exigent amb els Instituts en aspectes com la millora de la comunicació interna i externa, l’anàlisi dels riscos que poden afectar a la qualitat de l’ensenyament, o la resposta que es dona des del centre a les necessitats i expectatives de l’alumnat, les famílies i les empreses col·laboradores.  

Amb l’assoliment d’aquest certificat, l’Institut Pompeu Fabra confirma la seva aposta per un ensenyament públic de qualitat.

 
L'institut rep l'acreditació ISO!
(veure certificat)
     

Celebració del lliurament de la Certificació
 
El passat 19 de desembre de 2013 l'Institut Pompeu Fabra va celebrar el lliurament de la Cerificació ISO 9001:2008.

EL desenvolupament de l'acte va començar amb la benvinguda a les autoritats feta per la Directora de l'institut, la Sra. Josepa Bosch. A continuació va parlar la Directora del Serveis Territorials de Barcelona-Comarques, la Sra. Montserrat Llobet. Tot seguit ven fer els seus parlaments el Sr. Pere Canyadell (Vicepresident de Qualitat), el Sr. José A. Andrés (Responsable del PQiMC) i la Sra. Dolors Franquesa (Planificació Consorci d'Ensenyament de Barcelona). Per Acabar, la Sra. Montserrat Llobet va fer el lliurament de la Certificació.

Per finalitzar l'acte, l'institut va convidar a tots els participants i assistents a un refrigeri a càrrec de les cuineres de la cantina del centre.

La festa de celebració va estar amenitzada per l'actuació musical de l'Escola de Música de Badalona, el Quartet Matisos del Conservatori de música de Badalona i les cançons de l'alumna de l'institut Laura Giménez. (VEURE IMATGES DE LA CELEBRACIÓ)

 
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]