C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Exempcions
L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professio-nal de l’alumnat, ja que preveu dos grans objectius:
 • completar l’adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional);
 • facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (objectiu d’inserció laboral).
En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial de les pràctiques.
No es poden sumar dues exempcions parcial.
Termini
Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs o dels cursos del cicle formatiu, abans de l’avaluació final ordinària.
Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.
El darrer dia per presentar la sol·licitut d'exempció serà l'últim dia d'abril. Si es presenta més tard d'aquesta data, no es podrà incloure a les qualificacions fins el curs següent.
Documentació per sol·licitar l'exempció:
En primer lloc, l'alumnat s'ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l'orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.
La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l'ha de lliurar l'interessat a secretaria personalment.

Tipus d'exempcions:
A.- Exempció total per experiència laboral
L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
Relació de documents acreditatius
Com a mínim s’ha de presentar:
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa (signat, segelllat i amb el NIF), on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne. Aquestes funcions i activitats han d'estar directament relacionades amb el pla d'activitats del cicle formatiu que està realitzant. (Model de certificat)
 • La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.
  El o la responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball.
La documentació ha de ser l’original.
B.- Exempció parcial per experiència laboral
L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.
Relació de documents acreditatius
Com a mínim s’ha de presentar:
 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa (signat, segelllat i amb el NIF), on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne. Aquestes funcions i activitats han d'estar directament relacionades amb el pla d'activitats del cicle formatiu que està realitzant.
  (Model de certificat)
 • La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.
El o la responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball.
  La documentació ha de ser l’original.
  L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.
  Relació de documents acreditatius
  S’ha de presentar:
  • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada del document acreditatiu corresponent.
  La documentació ha de ser l’original.
  C.- Exempció de 100 hores en la distribució conjunta (3x2)
  En el cas de l'alumnat que realitza la distribució conjunta (3x2) de Programació de la producció en fabricació mecànica i de Disseny en fabricació mecànica pot sol·licitar una exempció de 100 hores de la formació en centres de treball.
  Relació de documents acreditatius
  S’ha de presentar:
  • La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada del document acreditatiu corresponent.
  • Certificat de qualificacions del cicle formatiu realitzat.
  La documentació ha de ser l’original.
   Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
  [Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]