C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Convalidacions
Termini
Es recomana tramitar les convalidacions a l’inici del curs acadèmic. Fins que no tingueu la resolució amb les convalidacions atorgades heu de continuar assistint a classe amb total normalitat. El darrer dia per presentar la sol·licitut de convalidació serà l'últim dia d'abril. Si es presenta més tard d'aquesta data, no es podrà incloure a les qualificacions fins el curs següent.

Documentació per sol·licitar la convalidació
En primer lloc, l'alumnat s'ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l'orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.
La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l'ha de lliurar l'interessat a secretaria personalment.

Resolució de la convalidació
Correspon a la directora de l’Institut resoldre les convalidacions de carácter general i, generalment es triga una setmana. Les de caràcter singular, l’Institut les trametrà a la Direcció General qui resoldrà en un termini mitjà d’un a 3 mesos.

Tipus de convalidacions:

        - Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris
          Consulteu les instruccions d'aquestes convalidacions

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.
 
El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:
 
- Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
 
- Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 
- Denominació i durada del curs
 
- Localitat i data d’expedició del certificar
 
- Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”
 
Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.
        - Convalidacions per Cicles:

         - Carrosseria
           
Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)

         - Electromecànica de vehicles
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)
         - Mecanització
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 5/09/2018)
        - Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics
          (Convalidacions per determinar)
         - Programació de la producció en fabricació mecànica
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 5/09/2018)
         - Disseny en fabricació mecànica
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 5/09/2018)
         - Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 10/09/2018)
         - Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 10/09/2018)
         - Automoció
           Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]