C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
GRAU DE SATISFACCIÓ
A l'Institut Pompeu Fabra mesurem la qualitat dels nostres serveis mitjançant enquestes de satisfacció que, un cop analitzades, ens permeten direccionar el centre en la línia de la millora contínua.

Per què mesurem la qualitat a l'Institut Pompeu Fabra?

Mesurar els compromisos de qualitat és necessari per tal d’avaluar-ne el grau d’assoliment i per continuar en el cicle de millora continuada dels nostres serveis.

El nostre model de mesura està basat en diferents principis, d'entre els quals destaquem:

1. Aconseguir la plena satisfacció de l'usuari mitjançant el compliment del seus requisits i expectatives.
2. Dirigir l’activitat del centre cap a la consecució de la millora contínua dels resultats.
3. Orientar l’activitat per a satisfer les necessitats i expectatives de tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, etc.)
4. Fomentar el desenvolupament i la implicació de les persones.
5. Assolir el progrés en l'aprenentatge, la innovació i la millora contínua.
6. Desenvolupar aliances amb altres centres educatius, empreses o organitzacions.
7. Fomentar la responsabilitat social.

Els nostres instruments de mesura són: Indicadors i enquestes de satisfacció.
- Els indicadors supervisen l'estat de les programacions, els resultats acadèmics, el sistema de gestió, etc, així com les  queixes, els suggeriments i les felicitacions.
- Les enquestes de satisfacció abasten tota la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.

A través de les enquestes de satisfacció podem observar quins són els nostres punts forts i quins no ho són tant. L'estudi posterior dels resultats obtinguts permet cercar les estratègies per potenciar els primers i millorar els segons.

En aquestes enquestes es valora tot: la informació rebuda, la tasca del professorat, els resultats d'aprenentatge, la resolució de conflictes, les instal·lacions i equipaments del centre, la realització d'activitats extraescolars, les relacions amb la direcció, el professorat i l'alumnat, el funcionament dels serveis de cantina, biblioteca, etc.

ELs gràfics següents, extrets de les més de 2900 enquestes realitzades els darrers cinc anys a alumnat, famílies i professorat, sintetitzen el grau de satisfacció de la nostra comunitat educativa al llarg dels tres cursos anteriors.


 
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]