Cicles Formatius

Formació Professional

Què són els Cicles Formatius?

Actualment, en el marc del desplegament de la LOE, el Departament d’Educació inicia la generalització progressiva de la implantació de les noves titulacions de formació professional. És per aquest motiu que en l’Institut Pompeu Fabra estem acabant amb el desplegament de les noves titulacions.

El currículum dels cicles formatius s’estructura en mòduls professionals, que poden ser de diferents tipus:

una o més unitats de competència

Mòduls professionals associats a una o més unitats de competència.

 

formació transversal de Cicles Formatius

Mòduls professionals de suport, que contenen formació de base o transversal a diferents cicles formatius

Mòduls professionals comuns a tots els cicles

Mòduls professionals comuns a tots els cicles: mòdul de formació i orientació laboral.

 

Mòduls d’empresa i pràctiques

Mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora i mòdul de formació en centres de treball.

Mòdul de síntesi en Cicles de Grau Mitjà

Mòdul de síntesi en tots els cicles formatius de grau mitjà.

 

Mòdul de projecte en cicles de grau superior

Mòdul de projecte en tots els cicles formatius de grau superior.

Còm funcionen els Cicles Formatius?

Unitats de formació i evaluació

Per tal de facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració dels sistemes de formació professional i la incorporació de la població adulta a la formació, els mòduls professionals s’organitzen en unitats més petites de formació i avaluació, anomenades unitats formatives.

La unitat formativa és una agrupació de nuclis d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts d’un mòdul professional, relacionades generalment amb unes activitats de treball i continguts amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

El currículum i l’atribució docent dels mòduls professionals i unitats formatives dels cicles formatius a què es refereix aquest apartat estan publicats a “Formació professional” del web XTEC.

Els nostres Cicles

Què pots estudiar al Pompeu

Grau Mitjà

En l’Institut Pompeu Fabra impartim Cicles Formatius de Grau Mitjà corresponents a les famílies de Química, Transport i manteniment de vehicles i Fabricació mecànica.

Grau Superior

També impartim Cicles Formatius de Grau Superior (LOE) corresponents a les famílies Química, Transport i manteniment de vehicles i Fabricació mecànica.