FP Alternança

La formació en alternança s’articula mitjançant convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses. Aquests convenis configuren un model de formació dual en la formació professional inicial a Catalunya, a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen: l’empresa i el centre educatiu.

El conveni de col·laboració l’ha de signar la consellera d’Ensenyament o el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per delegació.

La formació en alternança es pot aplicar a tots els cicles formatius, sens perjudici de la concurrència d’altres mesures flexibilitzadores previstes en el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Els centres educatius poden formalitzar convenis dels ensenyaments de formació professional inicial que tinguin implantats o autoritzats.

Modalitats:

En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:

 

Alternança simple

Combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa. En aquest model, a finals del 1r curs, l’alumne va a l’empresa a fer unes 100 hores d’FCT (pràctiques a l’empresa). Un cop fetes questes FCT, l’empresa fa un contracte laboral a l’alumne.

 

Alternança amb formació dual

Combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat. En aquest model, a finals del 1r curs, l’alumne va a l’empresa a fer unes 100 hores d’FCT (pràctiques a l’empresa). Un cop fetes questes FCT, l’empresa fa un contracte laboral a l’alumne o el contracta com a becari.Fullet de la formació professional en alternança i dual, en què s’informa del seu concepte, com funciona, quins són els objectius, quins beneficis té per a les empreses, els estudiants i els centres, i de la valoració que en fan els usuaris a partir d’una enquesta realitzada.

Enllaços d'interès