Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Mecanització (DUAL)

Competències professionals

Realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització, controlant els productes obtinguts, com també el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips, obtenint la producció en les condicions de qualitat, seguretat i termini requerits.

Sortides professionals

Distribució dels mòduls

 • La durada és de 2000 hores (2 cursos acadèmics).
 • En la modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives que l’alumne els cursa a l’empresa com a treballador contractat
 • El primer curs és en horari de matí i el segon de tarda.
 • Processos de mecanització
 • Fabricació per abrasió, electroerosió,
   tall i  conformat i processos especials
 • Fabricació per arrencament de ferritja
 • Sistemes automatitzats
 • Interpretació i representació gràfica
 • Metrologia i assajos
 • Formació i orientació laboral (UF2)
 • Mecanització per control numèric
 • Formació i orientació laboral (UF1)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Dual de mecanització

Galeria d'imatges