Llistats d’adjudicació de beques d’alumnat amb necessitats educatives especials

Aquí estan disponibles els llistats de beques atorgades i/o denegades de la convocatòria d’alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2020-2021. Es tracta d’un llistat on consta únicament el NIF/NIE amb part dels seus dígits, amb l’objectiu de preservar la confidencialitat de les dades, que es pot descarregar al següent enllaç:

https://ipompeufabra.cat/wp-content/uploads/2021/04/7E2020_INI_08045471_DN.pdf

 

Documentació a presentar

Així mateix us informem que, d’acord amb l’article 2 de la convocatòria de beques per a alumnes amb NEE, els alumnes amb discapacitat han d’acreditar la necessitat específica amb el certificat del grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Els alumnes afectats per TEA (trastorn de l’espectre autista) hauran d’aportar un certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons públics.

 

Al·legacions

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, les persones interessades podran formular al·legacions fins al dia 13 d’abril 2021, davant els Serveis Territorials a Barcelona Comarques mitjançant aquesta adreça electrònica:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica (cal seleccionar el destinatari: Departament d’Educació Barcelona Comarques)

També es pot presentar presencialment, aportant escrit i documentació, demanant cita prèvia al registre d’aquests Serveis Territorials al següent enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch (cal seleccionar el tema “Registre administratiu”).

Comparteix el post

Altres notícies