Normes de funcionament general

Les normes de funcionament  general de l’Institut estan concretades al document Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) que pot ser consultat (afegir enllaç a la pàgina de Documentació corresponent).

El següent Decàleg recull els aspectes més importants de la normativa referent a l’alumnat:

Decàleg de normes de comportament per a l’alumnat

  1. S’ha de mantenir una actitud d’estricte respecte cap al professorat en particular, així com envers la resta de membres de la comunitat educativa en general.
  2. Cal manifestar una acurada actitud d’estudi durant les classes. Això implica: estar atent a les explicacions del professor i no parlar sense permís; no molestar els companys ni destorbar el desenvolupament de la classe; seure correctament i no aixecar-se sense autorització; portar el material necessari i realitzar les tasques encomanades pel professor; tenir cura d’ordinadors, mobiliari …; etc.
  3. Quan sona el timbre, s’ha de pujar a classe puntualment i entrar a l’aula de manera ordenada.
  4. No està permès fer soroll, córrer o jugar pels passadissos, ni sortir de classe sense una causa justificada.
  5. L’alumnat no pot sortir de l’aula entre classe i classe. Si un professor no arriba a l’hora, l’alumnat ha d’esperar el professor de guàrdia dintre de l’aula i en silenci.
  6. Durant les hores de classe no es permet sortir de l’aula ni per anar al lavabo ni a la taquilla. Totes dues accions s’han de fer abans de pujar a l’aula o a l’hora del pati. En cas excepcional, es podrà baixar amb el corresponent permís escrit del professor.
  7. L’aula ha de mantenir-se sempre neta i endreçada. El grup classe no pot sortir de l’aula mentre hi hagi taules i cadires desendreçades o papers pel terra.
  8. No es permet l’ús de mòbils, càmeres de fotos, o reproductors de música dins del centre, tret de l’ús acadèmic que consideri un professor/a. Durant l’esbarjo l’ús d’aparells electrònics està permès quan el seu ús sigui correcte. Quant als patinets, mono patinets, bicicletes o altres dispositius de mobilitat personal, no es poden utilitzar en cap dependència del centre. En cap cas es poden introduir a l’edifici i sempre han de quedar lligats a l’aparcament de bicicletes que es troba a l’entrada del centre.
  9. No es permet menjar ni beure a l’aula (exceptuant aigua, amb previ permís del professorat). El tabac, l’alcohol i el consum d’altres tipus de substàncies tòxiques està prohibit en tot el recinte.
  10. Per assistir a classe s’exigeix vestir de manera apropiada. Indumentàries que podrien ser adients per altres àmbits (gorres, banyadors, pantalons massa curts, etc.) han d’evitar-se.