Normes de funcionament general

L’agenda escolar

L’institut, cada any, proporciona l’agenda escolar a tots els alumnes d’ESO perquè la considerem una eina de treball molt útil i és una ajuda a l’hora d’organitzar les tasques escolars. L’agenda ha de servir per anotar-hi els deures, els controls, les activitats extraescolars o el material que el professor demana que es porti a classe. Es pot usar com a mitjà per intercanviar informació entre pares i professors, concertar una entrevista o justificar les faltes d’assistència.
L’agenda, per tant, s’ha de mantenir neta i polida i s’ha de reservar únicament per a ús escolar.

Puntualitat

La puntualitat a l’hora de començar les classes és un fet que contribueix al bon funcionament de l’institut. Els alumnes tenen l’obligació de ser puntuals no només a primera hora del matí o de la tarda sinó també a totes les altres classes.

Esbarjos

Els alumnes d’ESO no poden sortir del recinte del centre, tal com indica la normativa vigent.
L’esbarjo es fa al pati i els alumnes no es poden quedar ni a l’aula, ni als passadissos, ni al vestíbul. Sí poden fer ús de la Biblioteca i de la Cantina.

Guàrdies

En cas d’absència d’un professor, els alumnes han de romandre a l’aula on seran atesos per un professor de guàrdia .

Tancament de portes

L’hora d’entrada al matí és a les 8:15h o a les 9:15h, segons els grups. A partir d’aquesta hora el conserge tancarà la porta d’entrada al centre (rampa) i no es podrà entrar fins a l’hora d’esbarjo. El professor de guàrdia és l’encarregat de permetre o no l’entrada d’alumnes passada l’hora sempre que l’alumne presenti un justificant.
A la tarda el conserge tancarà la porta d’entrada al centre (rampa) del vestíbul a les 15:15h i no es tornarà a obrir fins l’hora de classe següent (16.10h). Els alumnes de CCFF que arribin més tard de les 15:15h per causa justificada podran accedir al centre.
Els alumnes d’ESO no poden sortir del centre abans de l’hora de plegar sense una autorització dels pares i/o el vist-i-plau del tutor.

Control d’assistència dels alumnes

Es passa llista cada hora de classe. Els pares són informats, mitjançant un SMS, de les faltes d’assistència dels seus fills.
L’alumne té l’obligació de justificar al tutor les seves faltes d’assistència mitjançant l’agenda. Si no es justifiquen les faltes, el tutor es posarà en contacte amb els pares per esbrinar-ne els motius.
No es consideren faltes justificables adormir-se o faltar a classe abans d’un examen.

Sortides

Per tal que els alumnes menors d’edat puguin participar en les activitats que tenen lloc fora del centre, cal que els pares signin un full d’autorització, que els donarà el professor que organitza l’activitat, on s’especificarà el lloc, el dia, l’hora i, si s’escau, el preu de l’activitat (pagament bancari).

Aparcament: entrada i sortida de vehicles

Les bicicletes han d’entrar al pati abans de les 8.15h. del matí i no en podran sortir fins a la darrera hora del matí i, a la tarda, s’ha de deixar aparcat el vehicle abans de les 15.15h. i no es podrà treure fins a les 17.05h.
Quant als patinets, monopatinets i altres dispositius de mobilitat urbana, no es poden utilitzar en cap dependència del centre. En cap cas es poden introduir a l’edifici i sempre han de quedar lligats a l’aparcament de bicicletes que es troba a l’entrada del centre.
Cal recordar que la responsabilitat sobre els vehicles aparcats en aquesta zona és del seu usuari.
Els alumnes que vulguin aparcar la moto o la bicicleta a la zona marcada caldrà que donin el seu nom i les dades del seu vehicle a la Consergeria i hauran de comprometre’s a complir les normes i l’horari que se’ls indiqui.

Utilització de mitjans electrònics i altres estris

No es poden utilitzar a l’aula per a ús personal mòbils, reproductors de so i/o d’imatge, etc. En cas contrari, l’aparell romandrà sota la custòdia del Centre i només serà retornat als pares. Cal insistir en particular sobre el dret a la intimitat en l’ús indegut d’imatges, per aquesta raó no es permetrà habitualment la utilització de càmeres fotogràfiques.
Dins el recinte escolar no es pot fer ús de bicicletes, monopatins, etc.

Recull de normes pels alumnes

PUNTUALITAT

A l’hora d’arribar al Centre en general i a cada hora de classe en particular.

SORTIDES I ACTIVITATS

Són considerades lectives i avaluables, doncs obligatòries. Cal presentar en el termini establert l’autorització i, si s’escau, el pagament corresponent.

ASSISTÈNCIA

És obligatòria. Es passa llista a cada hora de classe. A primeres hores del matí i de la tarda els pares seran informats de les faltes d’assistència del seu fill/a mitjançant un SMS.

SERVEI DE BAR

Només podrà ser utilitzat pels alumnes fora de l’horari lectiu i durant l’esbarjo. Cal reservar amb anticipació el servei de menjador.

ESBARJO

No es pot sortir del recinte escolar excepte amb una autorització escrita dels pares. L’esbarjo es fa al pati i els alumnes no poden romandre ni a l’ aula, ni als passadissos, ni al vestíbul.

ACTITUD GENERAL

S’exigirà una escrupolosa actitud de respecte envers el material, les instal·lacions i les persones del Centre. Qualsevol falta en aquest sentit serà tractada pel responsable immediat: professor, tutor, direcció, ETC.

Normes a l'aula

PUNTUALITAT

Cal arribar a l’aula puntualment tant a primeres hores del matí o de la tarda com en els canvis de classe.

DEURES

La realització dels deures és obligatòria i és una activitat avaluable. Els deures quotidians consisteixen en la realització de les tasques concretes encomanades pel professor, així com en l’estudi dels continguts treballats el dia anterior a l’aula.

MATERIAL

Per poder treballar correctament i aprofitar el temps en el Centre, és absolutament indispensable portar el material necessari requerit per cada professor: llibres de text, eines de plàstica, equipament esportiu, etc.

TREBALL

La realització de les feines encomanades pels professors és un element fonamental en el procés d’aprenentatge i avaluació.

PARTICIPACIÓ

La participació dels alumnes és sempre un element enriquidor, cal tenir en compte però el següent: respectar els torns de paraula i escoltar les altres intervencions; no interrompre les explicacions del professor; alçar la mà i esperar l’autorització per poder intervenir.

CANVIS DE CLASSE

Els alumnes han d’esperar el professor dins l’aula i tenir el material preparat. De la mateixa manera, en cas d’absència d’un professor, els alumnes han de romandre a l’aula on seran atesos per un professor de guàrdia.

ACTITUD

La bona actitud a classe és fonamental per l’aprenentatge. Algunes normes bàsiques que hauran de ser respectades estrictament són: escoltar el professor i parlar-li amb respecte i educació; fer les feines encomanades; no interrompre les explicacions, ni fer soroll, ni menjar llaminadures; no aixecar-se ni canviar-se de lloc sense permís, etc.

AGENDA

Ha de servir únicament per a ús escolar. S’hi anoten els deures, els controls, les activitats especials o el material que el professor demana que es porti a classe. Serveix també com a mitjà de comunicació entre pares i professors (concertar una entrevista, justificar una absència, etc.)