Programa de diversificació curricular de 3r i 4t d’ESO

L’Institut Pompeu Fabra vol ser integrador i obert a la diversitat i procura anar construint un context escolar capaç d’acollir tot l’alumnat. L’Aula de Diversificació curricular forma part de les mesures extraordinàries que s’apliquen a un cert perfil d’alumnes de 4t d’ESO i alguns de 3r, per atendre dificultats d’aprenentatge o problemes disruptius. Aquesta Aula desenvolupa el 100% de l’horari lectiu dins del Centre i treballa majoritàriament per projectes.

L’Aula de Diversificació és part del programa de diversificació curricular (PDC), que té com a objectiu estimular la continuïtat formativa dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i/o risc d’abandonament escolar. Es tracta d’una mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat que s’adreça a alumnes de 3r i de 4t d’ESO per facilitar l’assoliment dels objectius generals i les competències dels diferents àmbits, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de les que s’estableix amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.