Projecte esport-escola

Plà català d’esport a l’escola. Associació Escolar Esportiva del Pompeu Fabra (AEEPF)

L’institut Pompeu Fabra mitjançant la seva associació escolar esportiva forma part del plà català d’esport a l’escola (PCEE)

 

Els objectius del Pla

Es pretén posar a l’abast de tots els alumnes de secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
 • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

 

Actuacions de l’Associació Esportiva Pompeu Fabra

 • Dinamització de l’hora de l’esbarjo mitjançant activitats i lliguetes esportives de futbol, basquet, voleibol i escacs
 • Activitats extraescolars continuades: korfbol ball
 • Activitats extraescolars puntuals: bateig de mar i esquiada
 • Participació a competicions i trobades locals: copa regional de korfbol i curses i caminades populars (Badalona Running, Cursa del Dimoni, Cursa de la Dona)