Qualitat (ISO 9001)

Política de qualitat

L’institut Pompeu Fabra aposta per una política de qualitat que té com a objectius:

 1. Satisfer les expectatives i les necessitats dels alumnes oferint-los una educació de qualitat basada en el Projecte Educatiu de Centre i d’acord amb la missió, la visió i els valors de l’Institut
 2. Satisfer les expectatives i necessitats dels grups d’interès (famílies, treballadors del centre, empreses, administració…)
 3. Crear i mantenir la qualitat en l’ensenyament, tenint en compte la dimensió personal de l’alumnat, la dimensió familiar, la dimensió professional i la dimensió social.

L’institut Pompeu Fabra, doncs, desenvolupa un sistema de gestió de la qualitat implementant un pla estratègic basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, avaluar i actuar) per tal de respondre amb eficàcia a les necessitats i i a les expectatives dels nostres alumnes. La present política de qualitat és el marc per a l’establiment dels objectius del centre.

El compromís de la qualitat afecta tota l’organització del centre i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i la millora de la qualitat; i també s’obliga al compliment de qualsevol requisit legal.

L’institut Pompeu Fabra revisa periòdicament la seva política de qualitat i en fa un seguiment constant, a fi de garantir els resultats establerts.

L’institut Pompeu Fabra difon la seva política de qualitat a través de diversos àmbits (Web, Projecte educatiu…) perquè sigui coneguda i entesa pel claustre de professors i la resta de la comunitat educativa.

 

Projecte de Qualitat i Millora Continua (PQiMC)

Missió

Som un Institut públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix ensenyament secundari obligatori (ESO) i ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

Oferim una formació integral de qualitat -tenint en compte aspectes com la diversitat, la inclusió i la coeducació-, que permet que l’alumnat adquireixi les competències que afavoreixen la seva promoció acadèmica i la seva posterior inserció laboral i promoció social.

Volem ajudar la societat, que necessita persones formades, autònomes, conscients, responsables, competents i compromeses.

Visió

Volem esdevenir un Institut caracteritzat per:

 • Un clima de centre harmònic, fonamental en la cordialitat al mateix temps que en el respecte, que promogui la resolució dialogada dels conflictes i l’educació integral de l’alumnat, en un context d’empatia i compromís del professorat.
 • Una formació acadèmica de qualitat, que -desenvolupant l’oferta d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris-, respongui àmpliament a les necessitats de la societat i de l’entorn, que permeti la promoció i la inserció laboral de l’alumnat.
 • Una bona valoració de l’alumnat, del professorat, de les famílies, de les empreses i de les institucions, per la qualitat del tracte i per la qualitat dels ensenyaments.
 • Una aposta decidida per l’ús responsable de les noves tecnologies, tant a l’aula com en la gestió del propi centre.
 • Una gestió basada en el lideratge distribuït, que busca l’autonomia i el compromís de les persones, no tan sols delegant funcions i responsabilitats simples i concretes, sinó transferint aquest lideratge a partir de la confiança i la visió compartida.
 • Ser un centre de referència a la seva zona d’influència en tots els ensenyaments que ofereix.
 • Ser un centre obert que acull l’alumnat i les famílies i els ofereix suport i orientació.
 • Ser un centre que aposta plenament pel respecte al medi ambient.

Valors

 • L’aposta per l’educació integral; és a dir, aquella que té una pretensió de totalitat, adreçant-se no tan sols a les facultats intel·lectuals, sinó també a les físiques, les afectives i les socials. 
 • El foment de la cultura de l’esforç individual i col·lectiu i el gust per la feina ben feta. 
 • La gestió basada, en el treball en equip i en el compromís de cadascun dels professionals del centre, en un ambient de treball que afavoreixi la participació activa i creativa. 
 • El tractament de la diversitat que permeti la inclusivitat i promogui la igualtat d’oportunitats. 
 • El compromís amb la comunicació fluïda entre els grups d’interès (alumnat, professorat, famílies, institucions…) 
 • L’educació en la pau, la tolerància i el respecte a la diversitat, l’entorn i el medi ambient. La capacitat d’adaptació als canvis.