Convalidacions

Convalidació de l’assignatura d’Educació Física per alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l’esport

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que se’ls reconegui la matèria Educació Física per a alumnes de l’etapa d’ESO.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

En casos excepcionals en què l’alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l’Esport, però les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquen, amb una dedicació horària de 9 hores setmanals o més (de dilluns a divendres) d’activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent, la comissió d’atenció a la diversitat o l’òrgan equivalent del centre pot proposar el reconeixement de la matèria Educació Física de l’alumne, i el director o directora del centre aprovar aquest reconeixement.

El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana; a les actes cal indicar “Convalidat”. Per a aquells alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin una absència al centre educatiu superior a quinze dies de forma continuada, el centre ha d’establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l’activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d’avaluació per a cada matèria durant aquest període. Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares o tutors legals presentin, al centre on cursa l’ESO, la documentació següent:

 • El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l’Esport o de la federació esportiva corresponent.
 • Escrit de compromís dels pares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d’absència al centre.
 • En cas que l’alumne deixi l’activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes. 

Convalidacions de Cicles Formatius

Termini
Es recomana tramitar les convalidacions a l’inici del curs acadèmic. Fins que no tingueu la resolució amb les convalidacions atorgades heu de continuar assistint a classe amb total normalitat. El darrer dia per presentar la sol·licitut de convalidació serà l’últim dia d’abril. Si es presenta més tard d’aquesta data, no es podrà incloure a les qualificacions fins el curs següent.

Documentació per sol·licitar la convalidació
En primer lloc, l’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l’orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.
La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l’ha de lliurar l’interessat a secretaria personalment.

Resolució de la convalidació
Correspon a la directora de l’Institut resoldre les convalidacions de carácter general i, generalment es triga una setmana. Les de caràcter singular, l’Institut les trametrà a la Direcció General qui resoldrà en un termini mitjà d’un a 3 mesos.

Taules de convalidació per Cicles:

CONVALIDACIONS DEL MINISTERI
Les taules de convalidacions entre els diferents cicles formatius del “Ministerio de Educación y Formación Profesional” les podeu consultar en el següent enllaç:

Taules de convalidacions per famílies professionals (l’enllaç no funciona)

Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

Els alumnes matriculats en un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més dels mòduls o unitats formatives següents: “UF1 – Incorporació al treball”, del mòdul de formació i orientació laboral, el mòdul “Empresa i iniciativa emprenedora”, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació és d’aplicació el barem següent:

 • entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 66 hores lectives,
 • entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 132 hores lectives,
 • més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 198 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

La tutoria del cicle formatiu ha de garantir a l’alumne/a interessat l’orientació suficient sobre les possibilitats de convalidació en funció del currículum universitari aprovat per l’alumne/a i la tipologia de les unitats formatives del cicle formatiu en què s’ha matriculat.

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldre les sol·licituds d’aquestes convalidacions. Amb aquests efectes, la direcció del centre enviarà a la Direcció General la sol·licitud de l’alumne amb les unitats formatives del cicle formatiu que demana convalidar i un informe on constin les dades següents: dades personals de l’alumne/a; nom de l’estudi universitari cursat; nom de la universitat i població; assignatures universitàries aprovades i crèdits; any de superació de cada assignatura.

Així mateix, es poden sol·licitar convalidacions d’altres unitats formatives del cicle formatiu LOE que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats. En aquest cas, amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el pla d’estudis universitari cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.

Convalidacions per disposar del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

 • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
 • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 • Denominació i durada del curs
 • Localitat i data d’expedició del certificar
 • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.