Títols i certificats

Per tal de sol·licitar a l’institut devolucions, modificacions de matrícula, semipresencialitat, etc, s’ha de fer a través d’una instància:

 

Certificats

Qualsevol certificat es podrà recollir 7 dies hàbils després d’haver-los sol·licitat. (Durant els mesos de maig, juny i juliol, aquest període pot ser més llarg degut al procés de preinscripció i matrícula).

Per delegar la recollida de documentació sol·licitada amb anterioritat (certificacions, historials, etc), la persona interessada ha d’emplenar la següent autorització:

La persona que reculli la documentació ha de portar l’original i fotocòpia del seu DNI, NIE o Passaport.

Certificats de Nivell de Català

Per sol·licitar el nivell de Català, haurà de presentar a Secretaria original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport més original i fotocòpia de la documentació requerida en cada cas:

Nivell B2:

Amb EGB: Llibre d’EGB i títol de graduat escolar
Amb FP1: Llibre d’EGB, qualificacions d’FP1 i títol d’FP1

Nivell C1:

Amb BUP: Llibre d’EGB, llibre de BUP i títol de BUP
Amb FP2: Llibre d’EGB, qualificacions d’FP1 i d’FP2 i títol d’FP2
Amb ESO: Llibre de Primària i ESO o historial acadèmic, i títol d’ESO
Amb Batxillerat: Llibre de Primària i ESO o historial acadèmic, llibre de Batxillerat o historial acadèmic, i títol de Batxillerat.

Aquelles persones que no reuneixin aquests requisits hauran de sol·licitar el certificat directament a:
Departament d’Educació
Via Augusta 202-226
08021 Barcelona
93 400 69 00

Certificats de superació de les proves d’accés a Cicles Formatius
Un cop finalitzades les proves d’accés a Cicles Formatius de grau mig o grau superior es podrà passara recollir el certificat de superació durant els períodes establerts.

En cas de pèrdua, es podrà sol·licitar una còpia indicant l’any de superació de la prova i si és de grau mig o superior.

Per a la recollida s’huarà de presentar original del DNI/NIE/Passaport

Per delegar la recollida del certificat, la persona interessada ha d’emplenar la següent autorització: 

La persona autoritzada haurà de presentar original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport

Titols

Un cop finalitzada l’etapa escolar pertinent Batxillerat o Cicles Formatius pot sol·licitar el títol corresponent.

Per poder sol·licitar el títol ha de presentar la següent documentació (original i còpia) a secretaria:

– DNI, NIE o Passaport.

Si té dret a bonificació o exempció del pagament haurà de presentar a més la Tarjeta de Família nombrosa o monoparental o la Tarjeta acreditativa de la discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

Un cop expedit, per a la seva recollida haurà de lliurar a secretaria el resguard del títol i original i còpia del DNI/NIE/Passaport. Si ha extraviat el resguard haurà de passar personalment per secretaria.

Per delegar la recollida del títol, la persona interessada ha d’emplenar la següent autorització:

Document per a l’autorització de recollida de titulacions

La persona autoritzada haurà de presentar original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport