1925 - L’Escola Elemental del Treball

El 1925 i a l’empara de l’Estatut d’Ensenyament Industrial, va ser dissolta la cooperativa i fou creada l’Escola Elemental del Treball, es va autoritzar l’expedició de Títols Oficials d’Oficial Obrer i es van crear cursos complementaris professionals.